آمادگی لازم برای تصویربرداری
   
       
   
       
  مرکز رادیولوژی و سونوگرافی سینا مرکز رادیولوژی و سونوگرافی بهار  
  دکتر احسان بخش دکتر خراشادیزاده